Endring og håndheving av parkeringsbestemmelser for kjøretøy med registreringsnummer på Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne’s eiendom.

A. Bakgrunn og ikrafttredelse:
Nedenstående punkter er satt opp etter befaring med Aimo park på DLG’s uteområde og i garasjen onsdag 2. september 2020 og påfølgende styrebehandling og -vedtak i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne, i møte den 16. september:

Vedtatt ordning trådte i kraft 16. oktober (omskilting var da effektuert).
Parkeringsovertredelser berørt av justerte rutiner varsles uten kontrollgebyr i perioden 16. oktober – 15. november. 
Bruk av kontrollgebyr ilegges deretter, fra og med 16. november 2020.

B. Følgende bestemmelser gjelder:

1)    Parkering på uteområde arealer, inklusive fortau, som ikke er merket som regulert til parkering, er ikke tillatt.  Dvs. kun varelevering + av – og pålessing er tillatt på ikke oppmerkede parkeringsplasser.
Kontroll utføres regelmessig i henhold til skilting.

Nye områder til systematisk oppfølging videre inkluderer
1a. Kjørevei på syd-vestre side av Ivan Bjørndals gate 9 (bygg A4; Det André Teateret mm.)
1b. Plassen mellom Ivan Bjørndals gate 27 (bygg A1; kunstatelier) og Ivan Bjørndals gate 25 (bygg A2; Villa Tivoli), samt passasje langs A1 s-v endevegg.
1c. Arealet mellom Ivan Bjørndals gate 9, Ivan Bjørndals gate 1 og 3 (leilighetsblokk C1) og Ivan Bjørndals gate 5 og 7 (leilighetsblokk C2),  her kalt indre gård. 
Unntatt her er biloppstillingsplasser langs n-ø vegg til Ivan Bjørndals gate 9 (tilhører A4 eiendommen), i indre gård.
1d. Hele uteområdet på garasjelokket v/Ivan Bjørndals gate 2-26, alle fortau, lekeplasser og plener.

1e.  Unntak gjelder område s-v for A5/A7, seksjonert for uteservering tilhørende næringsseksjonen i dette sameiet (området framgår av særskilt steinsetting på dette arealet).

Begrunnelse: DLG har interesse av å sikre at det parkeres i kontrollerte former og til minst mulig sjenanse for beboere og næringsdrivende.  DLG skal også ivareta eiernes felles interesser når det gjelder økonomiforvaltningen.  Herunder sikre at det genereres løpende inntekter fra de avgiftsregulerte parkeringsplassene, ute og inne.

2)    Sanksjonering av feilparkerte kjøretøy i garasjene og «ny-regulerte» områder ute: 
a. Innledningsvis, for tidsrommet 16. oktober – 15. november 2020:
I en overgangsperiode festes varsellapp på kjøretøyer som er parkert på områdene som fra nå av vil bli håndhevet i henhold til gjennomførte endringer. 
Begrunnelse for overgangsperiode:

Sikre at de nye bestemmelsene er tydeliggjort for flest mulig, spesielt de som har hatt for vane å parkere på områder som nå blir regulert. 

Forebygge på best mulig måte at ny ordning kommer som en ubehagelig overraskelse.


b. Langsiktig:
Kontroll av «ny regulerte» ute områder vil legges til ordinær kontroll og utføres regelmessig, fra og med 16. november 2020.

Innvendig i garasjen ser vi inntil videre lempelig på parkering mellom søyler og ellers steder som ikke anses å være til ulempe eller fare for kjøretøy på og brukere av regulerte plasser og heller ikke er til hinder for generell framkommelighet/rømningsveier.

Ved eventuelle tilleggs-behov ute og/eller inne i garasjen:
Beboer ringer inn, ved behov, for ilegging av kontrollgebyr:
Kontaktinfo: Aimo park v/Ann Katrin Johansen (928 83 207) og/eller Aimo park på 21007670 (tastevalg 4).
Husk å oppgi hvilken garasje (K1/K2), nærmeste oppgang/husnr., samt registreringsnr. på kjøretøyet som ønskes kontrollert.

3)    Skilting

a. MC/Moped skilt på s-v enden av Ivan Bjørndals gate 5 og 7 (leilighetsblokka C2) er fjernet: 
Begrunnelse: Dette området prioriteres til parkering av sykler og andre ikke registreringspliktige kjøretøy. Registrerte kjøretøyer parkeres på p-plasser som beboerne og næringsdrivende har eksklusiv bruksrett til, i garasjene.  For øvrig er parkering av registrerte kjøretøy avgiftsbelagt, på området.

b. Skilt med navnet «Lilleborg torg» er satt opp tvers av Ivan Bjørndals gate 32.
Begrunnelse: Plassen har skiftet navn gjennom formelt vedtak i Oslo kommune v/Sagene bydel.