Årsmøte i DLG på det Andre Teateret

14. Mai ble det avholdt årsmøte i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne. Det var godt oppmøte og en del gode diskusjoner. Enkelte påpekte med rette at styret ved å redegjøre på en klarere måte i utsedte materiale hadde unngått en del oppklaringsspørsmål.  På møtet ble det fremmet en sak av Roar Holtedahl vedrørende innkreving av fellesutgifter. Vedtaket på møtet fulgte ikke forslaget, men gav Styret fullmakt til å drive videre forhandlinger da kravet er omstridt. I diskusjonen som fulgte fremleggelsen av saken kom det fram en del interessante momenter knyttet til hvordan fellesutgifter i følge Sameigelova kan fordeles. Det ble litt forvirring da man brukte det juridiske begrepet ‘kompetanse’. Dette vil ift et forvaltningsorgan (styret DLG) henspeile på hvorvidt vedkommende organ har myndighet til å treffe en avgjørelse. Eks: Oslo tingrett har kompetanse til å dømme saker i Oslo. Naturlig nok var det mange som trodde det dreide seg om hvorvidt noen var skikket eller kvalifisert til å ta en avgjørelse, men det var ikke dette saken dreide seg om.

Etter møtet har styret følgende sammensetning:

 • Pål Berg, innleid styreleder
 • Eirik Erstad, B1
 • Svein O. Thoresen, B2
 • Ingvild Sundrønning, B3
 • Willy Østvold, B4
 • Mona Hedén, B5
 • Jan B. Ommundsen, B6
 • Trine Fossen, A5/7
 • Pauliene vn. Dool, A3
 • André Placht, Næring
 • Jan Winther, C2

 

Protokoll 2012_DLG