Jerusalem bro

Som en del av gang- og sykkelveinettet “Grønn rute” skal Samferdselsetaten bygge Jerusalem bro over Akerselva. Arbeidet skal være ferdigstilt i juli 2011.

Jerusalem bro skal være en 124 meter lang skråstangbro, lokalisert like sør for Bjølsen valsemølle, altså fra Baksiden av Sagene brannstasjon til undergangen under Treschows gate.

Kontakt: byggeleder for samferdselsetaten Arne Harstad tlf 02180

Vakthold med hund

Viktig informasjon fra DLG

Styret i DLG har inngått avtale med vaktselskapet NOKAS security om vakthold med hund i sameiets fellesarealer.

Vaktholdet vil innebefatte flere inspeksjoner pr natt av uniformert vekter og godkjent tjenestehund.

Hvis beboere blir påtruffet av vekter i fellesarealene på nattestid kan vekteren komme til å be vedkommende om for eksempel å få se nøkkel/ adgangsbrikke eller annen type dokumentasjon som legitimerer lovlig adgang til fellesarealene.

Ved evt. innbrudd eller lignende vil vaktselskapet besørge nødvendig midlertidig sikring, og varsling av styrets kontaktpersoner vil bli iverksatt.

Styret i DLG håper med dette tiltaket å kunne gjøre Lilleborg til et enda tryggere sted å bo.

Ved evt. spørsmål ta kontakt med din ”lokale” DLG styrerepresentant.

Med hilsen

Styret i Det Lille Grønne   17.12.2010