Nytt på Lilleborg – The International Theatre Academy

Vi kan med glede informere om at det etableres en ny bedrift i lokalet i B4 (Ivan Bjørndalsgate 28).

The International Theatre Academy Norway er en internasjonal teater og gründer skole som er drevet av Jim Hart. Skolens kontaktinformasjon er:

Jim Hart
Rektor of TITAN Teaterskole
www.titanteaterskole.no
www.harttechnique.wordpress.com
Tlf: 95 88 97 75

Vi er i gang med klargjøring av lokalene og skolen planlegger en åpning snart. (Nærmere informasjon om dette vil komme). Skolen vil ha 2 klasser med til sammen ca 35 elever det første året.

Vi ønsker Jim velkommen og synes det er spesielt hyggelig at han vil etablere seg på området. Vi er sikre på at skolen vil bli en viktig bidragsyter til det nye kreative miljøet på Lilleborg.

Årsmøte 2010 i DLG – Det Lille Grønne

PROTOKOLL

 

fra ordinært årsmøte 28. april 2010 i Sameie Lilleborg DLG

Avholdt: Kaysalen Sted: Sagene Samfunnshus

Møtet ble erklært for lovlig innkalt

 

Sak 1: Konstituering

 

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Anders Nesteby

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Anders Nesteby

1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen

med møtelederen:

Valgt ble: Roar Holtedahl

Aina Skoland

1.4 Opptak av navnefortegnelse

Som opptaking av navnefortegnelse godkjennes innsamling og

opptelling av avlevert navneslipp.

Antall fremmøtte med stemmerett: 8

Antall fremlagte fullmakter: 1

Tilstede øvrige seksjonseiere: 28

1.5 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent

Sak 2: Årsmelding:

 

Styrets årsmelding ble referert.

Vedtak: Godkjent

Sak 3: Årsoppgjøret

 

3.1 Resultatregnskap for 2009

Sammen med resultatregnskapet ble framlagt og opplest revisors

beretning.

Vedtak: Sameiets resultatregnskap som viser et overskudd

på kr. 168 943,- ble godkjent.

3.2 Budsjett for 2010

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 4: Eventuell godtgjørelse til styret og revisor

 

Vedtak: Godkjent styrehonorar kr. 120 000,-

Godkjent revisorhonorar kr. 6 000,-

Godkjent honorar i fm rekl.

prosess

Kr

.

80 000,-

Sak 5: Innkomne forslag

 

Ingen saker

 

Sak 6: Valg

 

6.1 Valg av medlemmer til styret og styreleder

Valgt ble:

Styreleder Pål Berg

Styremedlem Thomas Kvalnes

Styremedlem Mona Heden

Styremedlem Aina Skoland

Styremedlem Andre Placht

6.3 Forslag til valg av varamedlemmer til denne perioden delegeres til de

enkelte sameiene

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:

 

Leder: Pål Berg Valgt 2010 for 2 år

B1 Lasse Wam

B2 Ingrid Skulstad Gjenvalgt 2009 for 2 år

B3 Thomas Kvalnes Valgt 2010 for 2 år

B4 Willy Østvold Gjenvalgt 2009 for 2 år

B5 Mona Heden Gjenvalgt 2010 for 2 år

B6 Aina Skoland Valgt 2010 for 2 år

A5/A7 Anders Moss Valgt 2009 for 2 år

A3 Pauline v. d. Dool Gjenvalgt 2010 for 2 år

Næring Andre Placht Gjenvalgt 2010 for 2 år

*

Erstattes av vara* Valgt 2009 for 2 årErik Erstad fra juni 2010Protokoll undertegnet av:

Roar Holtedahl /s/ Anders Nesteby /s/ Aina Skoland /s/

Valgt av årsmøtet Møteleder Valgt av årsmøtet