Lademuligheter for elbil på Lilleborg

salto type 2 uttakDet har i den senere tid blitt jobbet for å kunne tilby beboere ladepunkter for elbil i garasjen på Lilleborg. Endelig teknisk løsning og avtalemessig regulering er ikke landet, men følgende prinsipper ser ut til å kunne bli gjeldende:

 • Beboere som ønsker lademuligheter på sin faste plass, vil kunne få dette bygd ut i nærmeste fremtid. Man vil kunne sette seg på en bindende liste, der det foretas en samlet utbygging. Hvis du er interessert i dette, send en mail til elbil@lilleborger.no .
 • Trolig vil man gå for en løsning der det standariseres på separate 16A enfase 230V kurser med en type 2 mode 3 uttak (også kalt ‘Mennekes kontakt ‘) for hver parkeringsplass. Enten direkte eller med overganger fra 3-part kan slik kontakt brukes av de fleste biltyper i dag og fremover. Den er også etablert som europeisk standard. Hvis løsningen som velges støtter dette, vil det bli tilbudt større effekt (inntil 22kW).
 • Siden kontakten vil være reservert for den som disponerer plassen, vil vedkommende måtte betale investeringskostnaden selv. Kostnad er avhengig av ulike faktorer og kan for eksempel komme på totalt ca 20.000.
 • Kostnad til vedlikehold og strøm belastes hver enkelt bruker/beboer.

 

Vedtatte parkeringsbestemmelser gjesteparkering i K1

Etter at prosessen med ommerking, sanering av parkeringsplasser med utilstrekkelig størrelse og opprydning i gjesteparkeringen nå er ferdig har følgende takster blitt vedtatt av styret i DLG parkeringfor gjesteparkeringen. Dette vil gjelde fra 01. Juli 2013. Automat er oppsatt.

 • Man – Fre 07 – 19:          4 timer gratisparkering, deretter kr 20/time, kr 100/ døgn.
 • Utenom overnevnte tider: 4 timer gratisparkering, deretter kr 10/time, kr 50/ døgn.

Bredbånd oppgradering på Lilleborg mandag 29. oktober

Homenet (tidligere Bredbåndsservice) vil mandag 29. oktober oppgradere nettverksutstyr i fiber bredbåndsnettet på Lilleborg.

Selve byttet av elektronikken går forholdsvis fort, men det er litt arbeid i etterkant av byttet, så forventet nedetid er hele dagen (mellom 08:30-16). Kunder som har registrert seg hos leverandøren med mobilnummer blir varslet via sms når nettet har kommet opp igjen. Den fysiske jobben vil gjennomføres av Homenets samarbeidspartner Sitecom.

Når denne jobben er gjort vil det komme tilbud på nye produkter/ hastigheter:

 • Mini (inntil 5/5 Mbps): 249 kr/mnd
 • Medio (inntil 20/20 Mbps): 299 kr/mnd
 • Maxi (inntil 70/70 Mbps): 349 kr/mnd

Dagens hastigheter og priser vil utgå, og aktive abonnement flyttes over på nærmeste hastighet/pris sammenlignet med hva man har i dag. Homenet vil sende skriftlig informasjon til samtlige aktive Bredbåndsservice kunder om oppgradering og endring på tjenester/pris.

OPPDATERING pr 31.10.2012: Hvis noen har problemer med å komme på nett etter oppgraderingen, gi beskjed på telefon 09010 eller på mailadressen support@kunde.bbse.no. Dette skyldes trolig at linjen en gang siden installasjonen har blitt flyttet til en annen port på switchen uten at dette er oppdatert i dokumentasjonen.

 

Ferdigstilling av ENØK system for styring av lys i garasje

I dag har Anders fra Kvernland Elektriske ferdigstilt installasjonen av nytt system for automatisk styring av lys garasjeanlegget. Vi har nå mulighet til å styre selv hvor lenge og kraftig det skal lyse. Hver garasje er delt inn i 3 soner som styres individuelt. Fra starten av er maksimal lysstyrke satt til 70% eller 80%. Hvis ikke bevegelse er registrert på 5 minutter, går lyset ned til 10%. Hvis ingen bevegelse deretter blir registrert på 30 minutter, skrues lyset helt av. Når en detektor registrerer bevegelse, skrus det så opp til 70% eller 80%. Hvis du har innspill til endringer i innstillinger kan disse sendes til lys@lilleborger.no.

Årsmøte i DLG på det Andre Teateret

14. Mai ble det avholdt årsmøte i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne. Det var godt oppmøte og en del gode diskusjoner. Enkelte påpekte med rette at styret ved å redegjøre på en klarere måte i utsedte materiale hadde unngått en del oppklaringsspørsmål.  På møtet ble det fremmet en sak av Roar Holtedahl vedrørende innkreving av fellesutgifter. Vedtaket på møtet fulgte ikke forslaget, men gav Styret fullmakt til å drive videre forhandlinger da kravet er omstridt. I diskusjonen som fulgte fremleggelsen av saken kom det fram en del interessante momenter knyttet til hvordan fellesutgifter i følge Sameigelova kan fordeles. Det ble litt forvirring da man brukte det juridiske begrepet ‘kompetanse’. Dette vil ift et forvaltningsorgan (styret DLG) henspeile på hvorvidt vedkommende organ har myndighet til å treffe en avgjørelse. Eks: Oslo tingrett har kompetanse til å dømme saker i Oslo. Naturlig nok var det mange som trodde det dreide seg om hvorvidt noen var skikket eller kvalifisert til å ta en avgjørelse, men det var ikke dette saken dreide seg om.

Etter møtet har styret følgende sammensetning:

 • Pål Berg, innleid styreleder
 • Eirik Erstad, B1
 • Svein O. Thoresen, B2
 • Ingvild Sundrønning, B3
 • Willy Østvold, B4
 • Mona Hedén, B5
 • Jan B. Ommundsen, B6
 • Trine Fossen, A5/7
 • Pauliene vn. Dool, A3
 • André Placht, Næring
 • Jan Winther, C2

 

Protokoll 2012_DLG

Informasjon fra DLG til beboerne på Lilleborg

Innbrudd

I den senere tid har det vært flere innbrudd, både i en leilighet, i boder og biler plassert i garasjeanlegget samt i flere næringslokaler. Garasjeanlegget er videoovervåket. I tillegg vokter NOKAS hele anlegget to ganger i løpet av natten. Vakten har med en hund. NOKAS rapporterer til styret alle episoder som registreres. Styret har også tatt opp med NCC for å kartlegge hvem som NCC har gitt tilgang til garasjeanlegget. Til tross for de tiltak som styret har satt i gang, har man ikke ungått slike innbrudd. Styret frykter for at uvedkommende kommer inn i garasjeanlegget i forbindelse med inn- og utkjøring. Styret vil derfor oppfordre all ved inn- og utkjøring å stoppe og forsikre seg om at garasjeporten er nede før man kjører videre. Styret håper at dette vil kunne bidra til å forhindre at uvedkommende kommer inn i garasjeanlegget. Forøvrig vil styret oppfordre alle til å være på vakt og varsle om mistenkelige forhold.

Tap av garasjebrikker

Pauliene v.D. Dool som sitter i styret i DLG har ansvaret for adgangsbrikkene til garasjeanlegget. Hun har erfart at beboere ikke rapporterer raskt nok når disse kommer bort. Dette kan derfor medføre at utenforstående får tilgang til garasjeanlegget. Garasjebrikkene er registrert, og den enekelte brikke kan bli deaktivert dersom den mistes. Det er derfor særdeles viktig at den enekelte varsler om dette omgående, slik at brikken blir deaktivert og at dette vil kunne bidra til at uvedkommende ikke kommer inn i garasjeanlegget.

Mvh Styret i Lilleborg “Det lille Grønne”

Ny belysning i K1 og K2

DLG har engasjert Kverneland Elektriske AS til å installere nye armaturer/lamper og et automatisert styringssystem for lys i K1 og K2. Dette nye systemet benytter IR sensorer og slår på lyset i de deler av garasjeanlegget der det oppholder seg mennesker. Når ingen befinner seg i garasjen, skrus lyset ned til 10% styrke eller helt av. Slik håper vi å få redusert strømforbruk og driftsutgifter. Installasjon og driftssetting vil foregå i desember og januar.

Høstdugnad 12. oktober

Den årlige høstdugnaden på Lilleborg gjennomføres onsdag 12. oktober kl. 17:30. Oppmøte på ovalen mellom B1 og B6. Vi håper på stor oppslutning blant Lilleborgerne og like mye hyggelig samvær, engasjement og innsats som alltid. Også denne gangen vil det bli ryddet grundig i garasjene, K1 og K2, -DET VIL BLI KASTET MED HÅRD HÅND :-). Containere settes ut torsdag 11. oktober og hentes igjen mandag 17. oktober. Nå er det tid for høstopprydning i boden! Alle er invitert til å avslutte dugnaden på Copa Con Oro, med varm suppe og annet godt å spise og drikke. Styret i DLG ønsker alle vel møtt til dugnad!

Vakthold med hund

Viktig informasjon fra DLG

Styret i DLG har inngått avtale med vaktselskapet NOKAS security om vakthold med hund i sameiets fellesarealer.

Vaktholdet vil innebefatte flere inspeksjoner pr natt av uniformert vekter og godkjent tjenestehund.

Hvis beboere blir påtruffet av vekter i fellesarealene på nattestid kan vekteren komme til å be vedkommende om for eksempel å få se nøkkel/ adgangsbrikke eller annen type dokumentasjon som legitimerer lovlig adgang til fellesarealene.

Ved evt. innbrudd eller lignende vil vaktselskapet besørge nødvendig midlertidig sikring, og varsling av styrets kontaktpersoner vil bli iverksatt.

Styret i DLG håper med dette tiltaket å kunne gjøre Lilleborg til et enda tryggere sted å bo.

Ved evt. spørsmål ta kontakt med din ”lokale” DLG styrerepresentant.

Med hilsen

Styret i Det Lille Grønne   17.12.2010