Ny løsning på garasjeportene er klar

Nå er alle garasjeportene over på app, det som er bra er at for de som har garasjeplass i K2 slipper nå å gå ut av bilen og åpne porten når de skal ut. Du kan bruke app’en:-) I K1 er også brikke operativt, de tar K2 senere i dag, eller i mrg formiddag. Har du ikke tilgang så kontakt noen i ditt styre.

Garasjeporter K2

Nye garasjeporter til K2 er bestilt.
Ny K2-ut port ble montert 15. sept.
Vi regner med at ny K2-inn port kommer på plass snart.

I en kort periode vil inn-porten være til bruk for passering både inn og ut.

Nytt låssystem

Låssystemet til garasjeportene må skiftes ut. DLG har valgt digital nøkkel på mobil fra Obos og Unlock som nytt låssystem, og i den forbindelse så har vi utvidet dette til alle inngangsdører hos sameiene også (unntatt B3).

Man kan fortsatt bruke vanlig nøkkel på dørene inn til sameiet, men på garasjeporten er det digital nøkkel som gjelder. Dvs man kan få kjøpt brikke til garasjen også om det er helt nødvendig, men pga sikkerhet ser vi helst at så mange som mulig bruker den digitale nøkkelen.

Vi starter opp med bruk av digital nøkkel på inngangsdørene først, fra 13.august, så vil det gjelde på garasjeportene etter hvert. Ny beskjed og bestilling av brikker ang garasjeportene vil komme.


Les gjerne mer om løsningen her: https://nye.obos.no/styre/obos-nokkel/

Man kan også bestille slikt system på døren inn til sin egen leilighet også. Mer info kommer.


Om noen vil ha hjelp til å laste ned app og komme i gang; så vil Hege være behjelpelig med dette på søndag kl 1800. Oppmøte utenfor Ivan Bjørndals gate nr. 2. Om tiden ikke passer deg så send en sms og avtal en annen tid: 40 41 32 20


For andre spørsmål send mail til:hegejohansenaas@gmail.com


Hilsen DLG

Forlengelse av fortau

Sikkerhet for beboerne våre er en prioritet hos DLG – og etter innspill fra enkelte beboere, så har det nå kommet på plass en forlengelse av fortauet ut gjennom portalen mot Sandakerveien.Dette bør være noe både skolebarn, foreldre og andre vil sette pris på:-)

Kabelframføring foran IBgt 26

Gravearbeider ultimo mars utenfor Ivan Bjørndals gate 26 anla kabelframføring for anleggsstrøm til byggetomta Treschowsgate 16 (tidligere Lilleborg fabrikker). Det er ventet at kablingen vil bli benyttet inntil byggearbeidet er ferdigstilt.

Konkurranse – ny logo til Lilleborg

Vi i DLG ønsker å lage en ny logo for Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne (forkortet Lilleborg DLG). Send inn ditt forslag innen 8. januar og vær med i konkurransen! Premie til vinneren. 

Krav/kriterier for valg av vinneren:

Logoen må kunne fungere for DLG i det praktiske for informasjon som vi distribuerer via nettsider, i e-post (i avsender halen) , Office-dokumenter (1/3-del av topptekst for brevhode/oppslag). 

Vi ønsker en logo som gjenspeiler hva Det Lille Grønne står for.  Gjerne assosieres med området vårt, eksempelvis bilde/karrikatur av området, bygning eller profil i gata, el.

Forslaget sendes gjerne inn på elektronisk format men den tekniske scanningen/avfotograferingen trenger du ikke tenke på, når du lager forslaget.

lilleborgdlg@styrerommet.net

Hilsen DLG

Midlertidig stenging av utkjøring fra Ivan Bjørndals gate til Sandakervn. i perioden 23.11.20 – 17.12.20

I forbindelse med at Fortum skal legge fjernvarmerør til en naboeiendom i Sandakerveien, vil entrepenør Veflen utføre gravearbeider (del 1) i øvre del av Ivan Bjørndals gate, gjennom portalen og ut i Sandakerveien. Dette innebærer at utkjøring til Sandakerveien vil bli sperret i perioden 23.11.20 – 17.12.20

Her kommer det gangsti ut i Sandakerveien. Så man kan fortsatt gå den veien. Gangsti er merket i grønt på bildet under.

Etter juleferien, vil gravearbeider (del 2) starte i nedre del av bakken, omtrent fra innkjøringen til B-sameiene og opp til parkeringsplassene. Arbeidet i del 2 vil iflg entrepenør foregå i perioden 04.01.21 – 19.02.21. Gaten blir i denne perioden ikke stengt, bare innsnevret. Entrepenør bekrefter at det vil være tilstrekkelig adkomst for privatbiler, renovasjonsbiler og utrykningskjøretøy.

Styret i DLG

18.11.20

Varsel om fjerning av sykler.

Nå er det tatt en gjennomgang og syklene på hele Lilleborg, pluss alle som står utenfor de betalte plassene (SP1/SP2/SP3) i garasjen er merket med blå tape.
De sykler hvor tapen ikke er tatt bort som tegn at de er i bruk vil bli fjernet etter 15 november.

Og hva kan du ha på din parkeringsplass i garasjen?

Det er viktig å rydde bort det som ikke skal settes på P-plassene da dette også blir fjernet etter 15 november. Stikkord er bil, dekk, evt egen sykkel. (jfr.vedtekter/ordensreglement). Disse finner du på Lilleborger.no

Kostnadene for fjerning vil belastes den enkelte eier av plassen.

Send evt mail til lilleborgdlg@styrerommet.no ved spørsmål. Merk med «sykkelfjerning» eller «rydding parkeringsplass»

Mvh styret DLG

Endring og håndheving av parkeringsbestemmelser for kjøretøy med registreringsnummer på Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne’s eiendom.

A. Bakgrunn og ikrafttredelse:
Nedenstående punkter er satt opp etter befaring med Aimo park på DLG’s uteområde og i garasjen onsdag 2. september 2020 og påfølgende styrebehandling og -vedtak i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne, i møte den 16. september:

Vedtatt ordning trådte i kraft 16. oktober (omskilting var da effektuert).
Parkeringsovertredelser berørt av justerte rutiner varsles uten kontrollgebyr i perioden 16. oktober – 15. november. 
Bruk av kontrollgebyr ilegges deretter, fra og med 16. november 2020.

B. Følgende bestemmelser gjelder:

1)    Parkering på uteområde arealer, inklusive fortau, som ikke er merket som regulert til parkering, er ikke tillatt.  Dvs. kun varelevering + av – og pålessing er tillatt på ikke oppmerkede parkeringsplasser.
Kontroll utføres regelmessig i henhold til skilting.

Nye områder til systematisk oppfølging videre inkluderer
1a. Kjørevei på syd-vestre side av Ivan Bjørndals gate 9 (bygg A4; Det André Teateret mm.)
1b. Plassen mellom Ivan Bjørndals gate 27 (bygg A1; kunstatelier) og Ivan Bjørndals gate 25 (bygg A2; Villa Tivoli), samt passasje langs A1 s-v endevegg.
1c. Arealet mellom Ivan Bjørndals gate 9, Ivan Bjørndals gate 1 og 3 (leilighetsblokk C1) og Ivan Bjørndals gate 5 og 7 (leilighetsblokk C2),  her kalt indre gård. 
Unntatt her er biloppstillingsplasser langs n-ø vegg til Ivan Bjørndals gate 9 (tilhører A4 eiendommen), i indre gård.
1d. Hele uteområdet på garasjelokket v/Ivan Bjørndals gate 2-26, alle fortau, lekeplasser og plener.

1e.  Unntak gjelder område s-v for A5/A7, seksjonert for uteservering tilhørende næringsseksjonen i dette sameiet (området framgår av særskilt steinsetting på dette arealet).

Begrunnelse: DLG har interesse av å sikre at det parkeres i kontrollerte former og til minst mulig sjenanse for beboere og næringsdrivende.  DLG skal også ivareta eiernes felles interesser når det gjelder økonomiforvaltningen.  Herunder sikre at det genereres løpende inntekter fra de avgiftsregulerte parkeringsplassene, ute og inne.

2)    Sanksjonering av feilparkerte kjøretøy i garasjene og «ny-regulerte» områder ute: 
a. Innledningsvis, for tidsrommet 16. oktober – 15. november 2020:
I en overgangsperiode festes varsellapp på kjøretøyer som er parkert på områdene som fra nå av vil bli håndhevet i henhold til gjennomførte endringer. 
Begrunnelse for overgangsperiode:

Sikre at de nye bestemmelsene er tydeliggjort for flest mulig, spesielt de som har hatt for vane å parkere på områder som nå blir regulert. 

Forebygge på best mulig måte at ny ordning kommer som en ubehagelig overraskelse.


b. Langsiktig:
Kontroll av «ny regulerte» ute områder vil legges til ordinær kontroll og utføres regelmessig, fra og med 16. november 2020.

Innvendig i garasjen ser vi inntil videre lempelig på parkering mellom søyler og ellers steder som ikke anses å være til ulempe eller fare for kjøretøy på og brukere av regulerte plasser og heller ikke er til hinder for generell framkommelighet/rømningsveier.

Ved eventuelle tilleggs-behov ute og/eller inne i garasjen:
Beboer ringer inn, ved behov, for ilegging av kontrollgebyr:
Kontaktinfo: Aimo park v/Ann Katrin Johansen (928 83 207) og/eller Aimo park på 21007670 (tastevalg 4).
Husk å oppgi hvilken garasje (K1/K2), nærmeste oppgang/husnr., samt registreringsnr. på kjøretøyet som ønskes kontrollert.

3)    Skilting

a. MC/Moped skilt på s-v enden av Ivan Bjørndals gate 5 og 7 (leilighetsblokka C2) er fjernet: 
Begrunnelse: Dette området prioriteres til parkering av sykler og andre ikke registreringspliktige kjøretøy. Registrerte kjøretøyer parkeres på p-plasser som beboerne og næringsdrivende har eksklusiv bruksrett til, i garasjene.  For øvrig er parkering av registrerte kjøretøy avgiftsbelagt, på området.

b. Skilt med navnet «Lilleborg torg» er satt opp tvers av Ivan Bjørndals gate 32.
Begrunnelse: Plassen har skiftet navn gjennom formelt vedtak i Oslo kommune v/Sagene bydel.